Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Arbetsmiljö och miljöpolicy

Linde Energi ska, med närvaro, trovärdighet och vilja, producera, distribuera samt sälja miljöanpassad energi. De övergripande målen är lönsamhet, nöjda kunder, rätt kvalitet, bra miljö och kompetent personal.

Vår arbetsplats ska upplevas som trygg och säker för alla medarbetare och övriga som kommer i kontakt med vår verksamhet. Verksamheten ska drivas i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav med effektivitet och hög verkningsgrad.

Riktlinjer

• Vi ska ha en organisation och arbetssätt som innebär att vi minimerar risken och förebygger negativ påverkan på vår hälsa, miljön och säkerheten.

• Alla medarbetare ska få utbildning så att de har kännedom om för verksamheten viktiga arbetsmiljö- och miljöfrågor.

• Vi följer löpande upp företagets arbetsmiljö- och miljöarbete och strävar efter ständig förbättring.

• Vi ska ha en bra kommunikation och dialog med närboende, kunder och leverantörer samt myndigheter om vårt arbetsmiljö- och miljöarbete.

• Värmeproduktionen ska så långt möjligt baseras på spillvärme och biobränslen så att andelen energi producerad med fossil eldningsolja minimeras.

• Planeringen av elproduktionen ska ske med beaktande av möjlighet att minska negativ påverkan på vattenmiljön inom ramen för gällande miljödomar.

• Planering av elproduktionen ska ske så att risken för skada på samhällsintressen minimeras.

• Elnätet ska drivas, underhållas och förnyas för att långsiktigt minska distributionsförlusterna.

• Upphandling av varor och tjänster ska göras med hänsyn till miljön.