Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Miljöcertifierad fjärrvärme – 
 trygg och säker uppvärmning

Linde energi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Frövi och Vedevåg.
Genom att välja fjärrvärme från Linde energi gör du en insats för miljön. Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme – energi som annars skulle gå förlorad – från Korsnäs Frövi. Det gör fjärrvärme till ett mycket fördelaktigt och miljöriktigt uppvärmningsalternativ. Linde energis fjärrvärmeverksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001.

Fjärrvärmeleveransen är trygg och säker. Fjärrvärmecentralen har lång livslängd, den kräver inte mycket tillsyn och har en låg servicekostnad. Fjärrvärme är ett enkelt och modernt sätt att värma upp din fastighet. Du slipper bränslebekymmer och du frigör utrymme i ditt hem.

Anmäl ditt intresse för fjärrvärme här!

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen från Linde energi består till 95 procent av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. Spillvärme är den värmeenergi som alstras i samband med Korsnäs Frövis kartongtillverkning. I stället för att kyla ned värmeenergin till luft eller vatten tas den tillvara och värmer upp vatten som i sin tur cirkulerar i vårt fjärrvärmenät.

Vattnet håller mellan 78–115 grader när det lämnar Korsnäs Frövi. Det pumpas i ett isolerat stålrör från Korsnäs Frövi till våra produktionsanläggningar i Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Därifrån överförs spillvärmen till fjärrvärmenäten som våra kunder är anslutna till. I varje fastighet finns en fjärrvärmecentral som överför fjärrvärmen till husets eget värmesystem, alltså elementen och till uppvärmningen av varmvatten.

Spillvärmenätet och fjärrvärmenätet är båda slutna system. Efter att spillvattnet lämnat över värme till fjärrvärmenätet och fjärrvärmenätet värmt vattnet i kundernas fastigheter återvänder vattnet i returledningen till Korsnäs Frövi för att värmas på nytt.
Våra fjärrvärmenät innehåller tillsammans ca 3500 m3 vatten.

Fjärrvärme från Linde energi – ett prisbelönat gott exempel

Naturvårdsverket har valt ut nio goda exempel på hur man med hjälp av energiomställning och energieffektivisering både sparar pengar och bidrar till att minska klimatförändringarna. De utvalda tillhör de mest lyckade av de projekt som fått ekonomiskt stöd från det statliga investeringsprogrammet LIP.

Till vår glädje har man valt ut Linde energis spillvärmeprojekt som ett gott exempel på energiomställning där spillvärme ersätter fossila bränslen.

Vinnare av The Eco Prize: Linde energi och AssiDomän Frövi (Korsnäs Frövi)


AssiDomän Frövi (numera Korsnäs Frövi) och Linde energi tilldelades 1999 års Eco Prize för vårt gemensamma spillvärmeprojekt, som i dag förser flera av kommunens invånare med fjärrvärme.

Juryns motivering: "För sitt projekt att tillvarata energin i spillvarmvatten från AssiDomän Frövi (Korsnäs Frövi). Projektet är långsiktigt, det ger övertygande miljöeffekter och god ekonomi för både Linde energi och AssiDomän Frövi (Korsnäs frövi). Här tydliggörs vinsten av samarbete mellan kommun och näringsliv, det vill säga mellan dem som påverkar regelverken för miljön och dem som har att följa reglerna. Projektet tjänar också som ett gott och efterföljansvärt exempel för många andra."