Vi minskar klimatpåverkan

2018 gjorde vi vårt första klimatbokslut och tog fram vår första hållbarhetsredovisning. Välkommen att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra resultat!

Linde energi, Hållbarhetsredovisning 2019

Klimatbokslut

Linde energi gör ett klimatbokslut varje år enligt en standard som heter Greenhouse Gas Protocol. GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. GHG-protokollet är den mest använda standarden världen över.

Syftet med klimatbokslutet är:

  • att få ett verktyg för hur Linde energi kan bidra till att minska klimatpåverkan
  • att ge kunder och övriga intressenter kunskap om bolagets övergripande klimatpåverkan i samhället.

Denna redovisning är betydelsefull speciellt när Linde energis produkter och tjänster jämförs med andra möjliga energialternativ.

Linde energi har en bred verksamhet i form av värmeproduktion, elproduktion samt produktion av ånga och kyla. I klimatbokslutet redovisas att Linde energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Linde energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Linde energi till att 30 700 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2019.

Att det undviks så stora utsläpp beror på att de tjänster som efterfrågas i samhället som värme, el, ånga och kyla efterfrågas oavsett om Linde energi finns eller inte. Att de totala utsläppen blir lägre med Linde energis verksamhet innebär att bolaget producerar de efterfrågade tjänsterna med lägre klimatpåverkan än en alternativ produktion skulle innebära.

Linde energi, klimatbokslut 2018